NBA高清专题滚动图片

专题首页 滚动图片

科比抵达广州

(08/01 13:19) [高清]

与球迷打招呼

(08/01 11:52) [高清]

迷人微笑

(08/01 11:52) [高清]

科比顺利飞抵广州白云机场

(08/01 11:52) [高清]

独自一人乘电梯

(08/01 11:52) [高清]

科比抵达广州开启中国行

(08/01 11:52) [高清]

科比抵达广州开启中国行

(08/01 11:52) [高清]

亮出剪刀手

(08/01 11:52) [高清]

科比抵达广州开启中国行

(08/01 11:52) [高清]

科比抵达广州开启中国行

(08/01 11:52) [高清]

一击命中

(08/01 10:10) [高清]

就是这样了

(08/01 10:09) [高清]

换个角度看

(08/01 10:09) [高清]

最后一投特效画面

(08/01 10:09) [高清]

空气凝固了

(08/01 10:08) [高清]

急停变向

(08/01 10:08) [高清]